Освітня програма

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району міста Києва

Нормативно – правова підстава для розробки програми

Освітня програма Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району міста Києва розроблена на виконання закону України «Про освіту», проекту закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказів МОН України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти І ступеня», від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІІ ступеня» (11 клас), від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІІ ступеня» (10 клас), листа МОН України №1/9-254 від 20.04.2018 р. “Щодо типових освітніх програм для 2-4 класів”, листа МОН України №1/9-74 від 01.02.2018 р. “Щодо застосування державної мови в освітній галузі”

Призначення школи та засіб її реалізації.

Освітня програма визначає зміст та організацію навчального процесу, забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації освітнього процесу. Школа активно використовує педагогіку партнерства (співробітництва), що ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Тому зусилля педагогів направлені на подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень. Педагогічний колектив навчального закладу на 2016-2021 роки працює над темою «Виховання та навчання учнів через оновлення змісту освіти і впровадження інтерактивних технологій, зорієнтованих на формування та розвиток індивідуальних пізнавальних творчих здібностей учасників освітнього процесу».

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» педагогічний колектив СШ №91 з поглибленим вивченням інформатики прагне «створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті», оскільки навчальний заклад є:

 • школою творчості та креативу для вчителів;
 • школою спокою та розуміння для батьків;
 • школою радості і острівком знань для дітей.

Освітня програма навчального закладу спрямована на:

 1. ВИКОНАННЯ:
 • Конституції України;
 • Законів України:
 • «Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про Національну програму інформатизації»; «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про молодіжні та дитячі громадські організації»; «Про охорону дитинства»;
 • Національної Програми «Освіта України ХХІ століття»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної Програми «Діти України»;
 • Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • Конвенції ООН «Про права дитини»;
 1. реалізацію:
 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;
 • нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;
 1. створення:
 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;
 • умов рівного доступу до освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
 • належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • необхідної матеріально-технічної бази;
 1. забезпечення:
 • стабільного функціонування навчального закладу;
 • розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • суттєвого зростання якості освіти;
 • наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Освітня програма визначає:

 • вимоги до осіб, які розпочинають навчання за програмою початкова освіта, базова середня освіта, профільна освіта;
 • загальний обсяг навчального навантаження, який визначає загальний обсяг навчального навантаження за кожним рівнем здобуття освіти, орієнтовну тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічну послідовності їх вивчення, що подані в навчальних планах (далі – таблиці);
 • очікувані результати навчання та компетентності учнів, подані в рамках навчальних програм;
 • навчальні програми предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним складниками; навчальні предмети вибрані учнями на підсилення вивчення предметів, які мають гриф Міністерством освіти і науки України»;
 • форми організації освітнього процесу;
 • системи внутрішнього забезпечення якості освіти, проведення поточного та підсумкового оцінювання;
 • кадрове забезпечення, навчально-методичне, навчально-технічне, соціально-психологічне середовище закладу освіти, створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу спрямована на:

 • поєднання стабільного змісту освіти і варіативності вибору навчальних дисциплін, наявності різних програм та альтернативних підручників з кожного предмету;
 • диференційованого та індивідуального навчання на всіх ступенях вільного застосування вчителями різних методик, навчання та виховання;
 • розширення повноважень вчителів, учнів, батьків в управлінні школою, вирішенні методичних, педагогічних, фінансових питань, завдань розвитку матеріальної бази;
 • утвердження в школі атмосфери гуманізму, поваги до особистості вчителя і учня;
 • формуванню у підростаючого покоління патріотизму, потреби турбуватись про майбутнє Батьківщини, національної самосвідомості;
 • суверенності: школа є самостійним, національним державно-громадським інститутом освіти, виховання і педагогічної діяльності. Це проявляється в практичній можливості розробки концепції системи, змісту, структури освіти і виховання,  навчального плану, програм та посібників, у вільному вирішенні всіх кадрових та інших питань управління школою матеріального та фінансового забезпечення;
 • єдності та взаємозв’язку школи з усіма сферами життя народу, його культурою, інтеграції всіх ціннісних виховних сил суспільства.

Ключові компетентності

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 • Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 • Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 • Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 • Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 • Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 • Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 • Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 • Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 • Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 • Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 • Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 • Завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 • Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Основним завданням освітнього процесу в школі є реорганізація освітньої діяльності школи із засвоєння змісту навчальних предметів на формування здатності до практичного застосування набутих знань. Вивчення усіх навчальних предметів базується на принципах особистісно орієнтованого навчання.

Основою методичної компетенції вчителя є досконале володіння методами проведення уроків, різноманітними формами роботи, методичними прийомами, уміння конструювати уроки класичних типів – набуття нових знань, формування умінь і навичок, узагальнення і систематизації, контролю знань, комбінованого, а також нестандартних уроків, що ефективно формують здатність до нестандартного мислення, творчості, підвищують інтерес до предмету, активізують навчальну діяльність.

В школі створено можливість для систематичного використання сучасних мультимедійних засобів навчання, комп’ютерної, проекційної техніки, педагогічних програмних засобів.

Усе це забезпечує можливість для досягнення освітнього процесу – інтелектуально-творчого, морального, національно-культурного, естетичного збагачення, розвиток та закріплення на цій основі індивідуальних якостей шляхом засвоєння навчального матеріалу, вироблення умінь навчальної, трудової, організаційної, художньо-естетичної діяльності.

Мережа школи:

початкова школа:

1 клас (перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий) – 2;

2-4 класи – 6;

основна школа – 5-9 класів – 10

старша школа – 10-11 класів – 2;

Кадрове забезпечення:

Всього педагогічних працівників – 42

Із них: практичний психолог – 1, соціальний педагог – 1,завідувач бібліотеки – 1,  вихователь ГПД – 3, керівник гуртка – 3. Заслужений працівник освіти України – 1 (2,4%), Відмінники освіти – 2 (4,7%), учитель – методист – 10(23,8%), старший вчитель – 3 (7,1%), вища кваліфікаційна категорія – 16(38,1%), перша – 5(11,9%), друга – 13(30,9%), спеціаліст – 4(9,5%), майстер спорту – 1

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Адміністрація навчального закладу створює та забезпечує належні, безпечні та здорові умови здобуття освіти. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із 20 навчальних кабінетів, спортивного, актового залів, медичного і 2 комп’ютерних класів, їдальні, музею військово-патріотичного спрямування Музей 40-ї Армії «Дороги, опалені війною», бібліотеки. Класні кімнати початкової школи мають на своїй території рекреаційні зони, в яких розміщуються м’які куточки; на поверхах школи знаходяться м’які пуфи, лави та столики, за якими учні мають змогу відпочити. Гуртки образотворчого мистецтва «Мальви» та англійської мови «Говоримо англійською» мають окремі приміщення, спортивний гурток «Степбокс» і танцювальний гурток «Хореографічна студія «Асорті» здійснюють заняття на базі спортивних залів, гурток «Шанс» (театральна студія) – в актовій залі, військово-патріотичний гурток «Пошук» – на базі музею, гурток плавання «Майбутні олімпійці» – спорткомлекс НПУ імені М.П.Драгоманова.

Школа має і кабінети: інформатики, фізики, математики, української мови та літератури, англійської мови, біології, хімії, історії.

Початкова школа розпочала підготовку до впровадження Нової української школи. Для цього створюється нове освітнє середовище, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою в школі змінюється просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової, ігрової, проектної і дослідницької діяльності, урізноманітнюємо варіанти упорядкування освітнього простору – створено мобільні робочі місця, які можна легко трансформувати для групової роботи. Дизайн освітнього простору початкової школи спрямований на розвиток дитини і мотивації її до навчання.

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Педагоги школи використовують у своїй роботі сучасні навчальні технології та методи навчання: метод проектування, дослідницькі, ігрові, групові технології, ІКТ. Однією зі складових освітньої технології є комп’ютерна підтримка навчання та управління навчальним процесом. В школі є 2 комп’ютерних класи, а також кожен начальний кабінет забезпечений комп’ютером та мультимедійними засобами (мультимедійні проектори, плазмові телевізори тощо).

Інформаційні технології, у сукупності з правильними відпрацьованими (або проектованими) технологіями навчання, використання активних методів навчання стають базою сучасної освіти, що гарантує необхідний рівень якості, варіативності, диференціації та індивідуалізації навчання та виховання.

Структура навчального року

У 2018-2019 навчальному році в 1-11 класах передбачено п’ятиденний робочий тиждень.

Структура навчального року визначена відповідно листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 17.07.2018.2018 № 063-7622 «Про структуру 2018-2019 навчального року».

Відповідно до ст. 16 Закони України «Про загальну середню освіту» 2018-2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – 03 вересня по 21 грудня 2018 року

ІІ семестр – 08 січня по 31 травня 2019 року

 

Осінні канікули                     з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року;

Зимові канікули                     з 22 грудня 2018 року по 07 січня 2019 року

Весняні канікули                   з 25 по 31 березня 2019 року.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи, основної   і старшої школи.

У 2018-2019 начальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних роботі з двох предметів: українська мови (українська мова та читання) і математики. Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається проводити у письмовій формі з предметів кількість та вибір відповідно до чинного законодавства.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, час їх проведення визначається адміністрацією навчального закладу з урахуванням місцевих умов та спеціалізації (лист МОН України № 1/9-166 від 24.04.2001 «Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-386. 13.06.2018 «Про структуру 2018/2019 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»).

Режим роботи

Режим роботи навчального закладу визначено як 5-денний робочий тиждень.

Для 1 – х класів

І урок                         08.30 – 09.05

Перерва                     09.05 – 09.25

ІІ урок                       09.25 – 10.00

Перерва                      10.00 – 10.25

ІІІ урок                     10.25 – 11.00

Перерва                     11.00 – 11.20

IV урок                      11.20 – 11.55

Перерва                     11.55 – 12.15

V урок                       12.15 – 12.50

 

Для 2 – х класів

І урок                         08.30 – 09.10

Перерва                     09.10 – 09.25

ІІ урок                       09.25 – 10.05

Перерва                      10.05 – 10.25

ІІІ урок                     10.25 – 11.05

Перерва                     11.05 – 11.20

IV урок                      11.20 – 12.00

Перерва                     12.00 – 12.15

V урок                       12.15 – 12.55

 

Для 3 – 11 – х класів

І урок                         08.30 – 09.15

Перерва                     09.15 – 09.25

ІІ урок                       09.25 – 10.10

Перерва                      10.10 – 10.25

ІІІ урок                     10.25 – 11.10

Перерва                     11.10 – 11.20

IV урок                      11.20 – 12.05

Перерва                     12.05 – 12.15

V урок                       12.15 – 13.00

Перерва                      13.00 – 13.15

VІ урок                      13.15 – 14.00

Перерва                      14.00 – 14.15

VІІ урок                    14.15 – 15.00

 

Освітня програма передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Навчальний план спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району м. Києва на 2018-2019  навчальний рік здійснюється за навчальними програмами та підручниками, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки  України.

При цьому використані варіанти:

Додаток  навчального плану

ЗЗСО №91

Класи Примітка Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України
1

 

1-А, Б З українською мовою навчання Типова освітня  програма Нової української школи О.Я.Савченко (наказ МОН  від 21.03.2018 № 268)
2 2-А, Б

3-А, Б

4-А, Б

З українською мовою навчання Додаток 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №407)
 3 5-А, Б

6-А,Б

7-А,Б

З українською мовою навчання Додаток 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №405)
4 8-А,Б

9-А,Б

З  поглибленим вивченням  окремих предметів (інформатика) Додаток 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №405)
5 10 З українською мовою навчання. Технологічний напрям (інформаційно – технологічний профіль) Додаток 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №408)
6 11 З українською мовою навчання. Технологічний напрям (інформаційно – технологічний профіль) Додаток 10 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №406)

 

Особливості освітнього  процесу

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти відповідно до вимог Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти,  що передбачено що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2004 № 24-2004-п  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної освіти», Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №  462  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №  87  «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказом МОН України «Про затвердження типових освітніх та навчальних  програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» від 21.03.2018 №268, наказом МОН України «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» від 20.04.2018 №407, наказом МОН України «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» від 20.04.2018 №405, наказом МОН України «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» від 20.04.2018 №406, наказом МОН України «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» від 20.04.2018 №408.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби  учнів, конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, факультативні заняття, курси за вибором.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні  гранично допустимого навантаження.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України  «Про загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128.

Перерозподіл кількості годин між навчальними предметами в інваріантній складовій навчального плану 11-му класі у межах 15 відсотків (лист МОН від 11.06.2014 № 1/9-303) для перерозподілу годин між геометрією і кресленням у 11-му класі, тобто:

 

 

Клас Навчальний предмет Перерозподіл навчальних годин
За Типовим навчальним планом (кількість годин) Після  перерозподілу інваріантної складової навчального плану
11 Геометрія 1 2
Креслення 2 1

 

За рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на вивчення таких предметів, що не виходить за межі гранично допустимого навантаження:

Клас Предмет Кількість годин
1-А, Б Навчання грамоти( мова і читання) +1
2-А, Б Англійська мова +1
Інформатика +1
3-А, Б Англійська мова +1
Інформатика +1
4-А, Б Англійська мова +1
Інформатика +1
5-А, Б Англійська мова +0,5
Математика +1
Інформатика +1
6-А,Б Англійська мова +1
Інформатика +1
Математика +1
7-А, Б Англійська мова +1
Інформатика +1
Хімія +0,5
8-А,Б Інформатика +1
Англійська мова +1
Українська мова +0,5
Алгебра +1
9-А,Б Інформатика +1
Алгебра +1
Українська мова +1
10 Інформатика +3
Геометрія +2
Алгебра +1
11 Англійська мова +0,5
Українська мова +1

 

Курси за вибором :

 

Клас Предмет, назва курсу Кількість  годин Навчальні програми
8-А,Б Фізика: «Фізика в русі» 35 годин Лист ІІТЗО від 19.02.2014 № 14.1/12-Г-144

 

Факультативні курси :

 

Клас Предмет, назва курсу Кількість  годин Навчальні програми
8-А,Б

9-А,Б

Англійська мова: «Пізнаємо Україну» 35 годин Лист ІІТЗО від 04.07.2011 № 1.4/18-Г-530

 

У 5-х та 6-х та 7-х класах освітня галузь «Технології» реалізується через вивчення предметів «Трудове навчання», «Інформатика».

Для вивчення курсу «Етика» у 5-6-х класах заплановано 0,5 години за рахунок варіативної складової (лист МОН № 1/9-324 від 16.05.2013 «Про вивчення курсів духовно – морального спрямування») у ІІ семестрі 2018-2019 н.р. та за заявами батьків, рішенням педагогічної ради від 24.04.2018 № 4 та вивчення курсу «Мій Київ» 0,5 години у І семестрі 2018-2019 н.р. (рішення  спільного засідання педагогічної ради та ради навчального закладу від 25.05.2018 № 05/04).

З метою забезпечення підготовки майбутніх випускників до ДПА та ЗНО введено у 8-х класах курс за вибором «Фізика в русі»( лист ІІТЗО від 19.02.2014 № 14.1/12-Г-144), у 8-х-9-х класах факультативний курс  з англійської мови «Пізнаємо Україну» (лист ІІТЗО від 04.07.2011 № 1.4/18-Г-530).

На виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 року,  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» від 20.04.2018 №407 та наказу МОН України «Про затвердження типових освітніх та навчальних  програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» від 21.03.2018 №268 в 1-х,  2-х, 3-х та 4-х класах упроваджено вивчення предметів за новими Типовими навчальними планами початкової школи.

Освітня галузь «Мистецтво» у 5-7 класах реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», а у 8 класі як інтегрований курс Мистецтво.